Lietošanas noteikumi

  1. Vispārīgie jautājumi.

1.1.    Šie lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir portāla Labdavana.lv ārējs normatīvs akts, kas nosaka tā lietošanas kārtību.

1.2.     Noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem. Tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt un apņemas ievērot Noteikumus, ja tas apmeklē portālu. 

1.3.    Portāla lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Labadavana.lv portālā sniegtos pakalpojumus, komentē rakstus vai piedalās diskusijās, kā arī izvieto tajā savus privātsludinājumus un bezmaksas apsveikumus.

1.4.    Lietotājiem portālā ir iespēja elektroniski iegūt informāciju par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, dažādiem svētkiem, kā arī izmantot citus portālā piedāvātos pakalpojumus, t.sk. piedalīties diskusijās un ievietot komentārus par portālā publicēto informāciju, izmantot publicēto materiālu arhīvu, publicēt savu informāciju, tai skaitā apsveikuma pantiņus un izmantot citus pakalpojumus.

1.5.    Portāla lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu aizskartas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.

1.7.    Portālā sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Portālā var tikt sniegti papildpakalpojumi par maksu. Pie maksas pakalpojumiem tiek norādīta informācija par maksas pakalpojumu lietošanas kārtību, samaksas veikšanas kārtību un apmēru.

1.8. Visi jautājumi, kas saistās ar reklāmas izvietošanas iespējām un sludinājumu publicēšanu, tiek risināti caur portāla Labdavana.lv e-pastu – info@labdavana.lv

  1. Autortiesības un informācijas publicēšana

 

2.1. Labdavana.lv izmantoto informatīvo vai foto materiālu kopēšana, arhivēšana, pārveidošana vai pārpublicēšana citos drukātos vai elektroniskos medijos ir aizliegta bez saskaņošanas ar Labadavana.lv. E-pasts saskaņošanai: info@labadavana.lv

2.2. Bez saskaņošanas lietotājs drīkst nekomerciāliem nolūkiem izmantot Portālā publicēto informāciju saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu, obligāti norādot atsauces uz Portālu (internetā jāpievieno aktīva interneta saite).

2.3. Iesūtot informāciju Labdavana.lv Portālā, lietotājs izsniedz Labdavana.lv neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par ko nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence Labdavana.lv dod tiesības publiskot, publicēt, izplatīt un padarīt apsveikuma pantiņus vai cita veida materiālu pieejamu sabiedrībai vai publiski to patapināt, reproducēt, tulkot un pārveidot materiālu. Izsniedzot licenci Labadavana.lv, portāla lietotājs saglabā visas autora tiesības uz nosūtītajiem materiāliem.

2.4. Lietotājs atbild par to, ka visa viņa iesūtītā informācija (tajā skaitā sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, elektroniskā pasta sūtījumi, komentāri, video, mūzika vai kāds cits fiziskas vai juridiskas personas radošas intelektuālās darbības produkts) likumīgi iegūta, un lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot un izmantot šādā veidā. Labdavana.lv nenes nekādu atbildību pret trešajām personām šajā sakarā. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai citādas izmantošanas rezultātā.

2.5. Lietotājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Labdavana.lv tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret Labdavana.lv saistībā ar iesūtīto materiālu izmantošanu.

2.6.    Ja iesūtīto materiālu portāla redakcija var izmantot tikai noteiktā veidā, portāla lietotājam tas ir precīzi jānorāda pie nosūtītā materiāla.

2.7. Portāla redaktoram ir tiesības nepublicēt iesūtītos materiālus.

2.8. Portālā publicēto autoru viedokļi var atšķirties no pašvaldības viedokļa.

  1. Komentāri (attiecas arī uz diskusijām, sludinājumiem un apsveikumiem)

3.1. Par Portālā publicēto viedokļu un komentāru saturu atbildīgs tikai un vienīgi portāla lietotājs.

3.2. Portāla redaktors nav atbildīgs par lietotāja pārpublicēto informāciju no citiem avotiem.

3.3. Portālā ir aizliegts izplatīt aicinājumus uz vardarbību, rasu naidu, diskrimināciju, propagandēt neiecietību, kūdīt uz noziegumu izdarīšanu un izdarīt jebkāda cita veida likumpārkāpumus. Aizliegts nesankcionēti iejaukties Portāla darbībā.

3.4. Portālā ir aizliegts publicēt sensitīvus personas datus.

3.5. Labdavana.lv ir tiesības bloķēt lietotājam pieeju portālam un izdzēst:

3.5.1. neētiskus komentārus un tādus komentārus, kas rakstīti, slēpjoties zem cita cilvēka vārda;

3.5.2. komentārus, kas satur ar Portāla redaktoru nesaskaņotu reklāmu;

3.5.3. komentārus, kas aizskar cilvēka godu un cieņu;

3.5.4. komentārus, kas veicina rasu un nāciju naidu;

3.5.5. komentārus, kas atkārtojas;

3.5.6. komentārus, kuros ir pārpublicēts teksts no cita interneta resursa;

3.5.7. komentārus, kuros ir publicēta saite uz citu interneta resursu;

3.5.8. komentārus, kas satur sensitīvus personas datus, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai seksuālo dzīvi.

3.6. Labdavana.lv portālam ir tiesības nepieciešamības gadījumā dzēst portālā ievietotos materiālus bez iepriekšēja brīdinājuma.

3.7. Labdavana.lv portāls  ir tiesīgs portāla lietotājiem, kuri pārkāpj Portāla lietošanas noteikumus, liegt iespēju komentēt portālā publicētās ziņas un piedalīties diskusijās.

  1. Nobeiguma noteikumi.

4.1.    Portāla lietotājs apņemas izmantot portālā sniegtos pakalpojumus un strādāt ar portāla uzturēšanas sistēmu atbilstoši tās vispārējai izmantošanas praksei un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz Labdavana.lv drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Labadavana.lv patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

4.2.    Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).

4.3.    Ja lietotājs neievēro LR normatīvos aktus un šos Noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

4.4. Labadavana.lv ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas portālā Labadavana.lv.